سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا قائدرحمتی – عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
امیر بقائی – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فعالیتهای صنتی، باعث الودگی و تجمع فلزات سنگین در خاک می شود که نهایتا منجر به جذب این فلزات توسطگیاهان می گردد. با توجه به اهمیت استان اصفهان از نظر فعالیتهای صنعتی و کشاورزی، این تحقیق با هد ف ارزیابی وضعیت آلودگی خاکهای اطراف دو کارخانه ریخته گری به فلزات سرب و نیکل صورت گرفت. در این تحقیق نمونه های خاک بر روی شبکه منظم با فواصل ۴ کیلومتر برداشت شده و با نزدیک شدن به دو کارخانه فواصل تا ۵۰۰ متر کاهش یافته است. مقدار قابل جذب عناصر به وسیله عصاره گیر DTPA اندازه گیری گردیدهاست. نتایج اولیه نشان می دهد که غلظت عنصر سرب در اطراف کارخانه شماره ۱ و نیکل در اطراف کارخانه شماره ۲ بالاتربوده است. بر اساس تئوری زمین آمار (Geostatistics) و بکارگیری آن الگوی کروی بهترین مدل برازش داده شده برای این دو متغیر بوده که با استفاده از روش تخمین گریجینگ مقادیر متغیرهای سرب و نیکل در محدوده مورد با دقت بالا مطالعه محاسبه گردیده است. به منظور تعیین دقت تخمین های انجام شده ازمیانگین خطای تخمین و میانگین مجذور خطای تخمین استفاده گردید که نتایج حاکی از دقت بالای مقادیر تخمین مخصوصا برای نیکل می باشد.