سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احمد لندی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
مریم شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

خاک محیط منحصر بفردی برای تداوم حیات گیاهان به عنوان تولید کنندگان زنجیره غذایی به شمار می آید . متاسفانه آلودگی خاک منجر به ورود مواد آلاینده به گیاهان شده و با انتقال آن به چرخه غذایی حی ات موجودات زنده مورد تهدید جدی قرار می گیرد . لازم به ذکر است , آلودگی مفهوم گسترده ای بوده و می تواند توسط ماده ,انرژی یا عوامل بیماریزا ایجاد شود . قسمت کو چکی از مواد آلاینده فلزات سنگین می باشند . به طور کلی فلزات با وزن مخصوص بالاتر از ۵ گرم بر سانتیمتر مکعب تحت عنوان فلزات سنگین قرار می گیرند ( ۲).آلود گی خاک را می توان به اختصار سوء رفتار خاک به عنوان جزئی از محیط زیست متعاقب آلودگی آن با ترکیباتی خاص به خصوص در نتیجة فعالیتهای بشر دا نست ( ۳).تحقیق حاضر بر آن است تا ضمن بررسی منابع آلوده کننده در یکی از حوزه های آبخیز شمالی کشور وضعیت آلودگی خاکهای حوضه را به فلزات سنگین بطور کمی و کیفی مورد مطالعه قرار دهد .منطقه مورد مطا لعه حوزه آبخ یز رودخانه سیاهرود در استان مازندران می باشد که به دلیل وجود کارخانه های صنعتی متعدد فاضلابهای شهری و صنعتی دارای وضعیت نا مساعدی می باشد .فلزات سنگ ین مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از سرب, کادمیوم.