سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ملاحسینی –
سیل سپور –
طلعت –

چکیده:

حضور اغلب عناصر سنگین در محیط زیست تهدیدی برای سلامتی انسان محسوب می شود و کانون اصلی توجه مربوط به عناصر سرب ،روی و کادمیوم می باشد.مطالعه حاضر با هدف بررسی شدت آلودگی اراضی و گیاهان تحت آبیاری با فاضلاب شهری به کادمیوم و سرب در سطح ۲۰۰ هکتار از اراضی منطقه قلعه نو – فیروزآباد واقع در جاده ورامین که به مدت طولانی تحت آبیاری با فاضلاب بوده انجام شده است بطوریکه نمونه های خاک و گیاه بصورت مرکب از اراضی آلوده و شاهد و نمونه های آب مطابق با روشهای استاندارد از آب فاضلاب ، چاه و قنات گرفته شد.نهایتا پس از تجزیه و تحلیل و آزمون T-test مشخص گردید که غلظت سرب و کادمیوم به ترتیب در سطح یک و پنج درصد بین خاکهای آلوده و شاهد و در سطح یک درصد بین گیاهان آلوده و شاهد معنی دار می باشد از سوی دیگر با مقایسه میانگین غلظت عناصر فوق با غلظتهای طبیعی این عناصر در خاکها و گیاهان مشخص شد کهعناصر سرب و کادمیوم در خاکهای منطقه مورد مطالعه خصوصا در خاکهای آلوده چندین برابر حدود طبیعی آنهادر خاک می باشد با توجه به منابع آلاینده خاکهای منطقه مورد مطالعه و مقایسه آن با منابع آلودگی اراضی کشاورزی در سایر نقاط جهان توصیه های اصلاحی نظیر کاربرد کلسیم ، اکسید منگنز و یا زئولیت جهت کاهش عناصر سرب و کادمیوم و به همراه آن کشت گیاهان نمونه در تناوب با کشت محصولات منطقه پیشنهاد می شود.