سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اصغر سعیدی – ساری، پژوهشکده اکولو ژی دریای خزر، دپارتمان بهداشت وبیماریهای ماهی
فرشیده حبیبی – ساری، پژوهشکده اکولو ژی دریای خزر، دپارتمان بهداشت وبیماریهای ماهی

چکیده:

در یک بررسی چهار ما هه، از مرداد ۱۳۸۳ تا آبان همان سال، تعداد ۲۵ عدد شانه دار دریای سیاه Beroe ovata با دامنه طولی ۴-۷ سانتی متر با تور پلانکتون گیر در عمق ۱۰ متر جمع آوری گردید و در چهار شوری مختلف ۲۱/۶ ، ۱۹ ، ۱۴/۹ ، ۱۲/۶ در هزار به ترتیب ۸ ، ۶ ، ۶ ، ۵ عدد از آنها بمدت ۴۸ ساعت نگهداری و بعد مورد بررسی های ریزبین ی قرار گرفت . ۶۴ درصد شانه دار دریای سیاه به انگل تک یاخته مژه دار تریکودینا Trichodina آلوده بودند . دامنه تعداد انگل در شوری های فوق الذکر به ترتیب ۲۶۰-۱۰۵۰ ، ۱۴۰-۵۰۰ ، ۱۸۵-۲۵۰ و ۷۳-۱۳۰ ثبت گردید . بین تعداد انگلهای هر شانه دار در دو شوری۱۲/۶و ۲۱/۶ درهزار اختلاف معنی دار وجود دارد P<0.02 ( آزمون kruskal wallisو این اختلاف معنی دار در دو شوری ۱۴/۹ و ۱۹مشاهده نگردید .