سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود رفیعی – عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ا
ایرج علیمحمدی – عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ا
محمود غانم – کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای واحد طب صنعتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:

آلودگی صوتی یکی از معظلات زیست محیطی و بهداشتی است که سلامت فیزیولوژیکی و روانی کارگران را مورد تهدید قرار میدهد. بمنظور ایجاد شرایط اکوستیک مناسب شنیداری کارگران در واحد توربین خانه، پس از تهیه نقشه صوتی به روش ایستگاه بندی، تعداد ۵۴ ایستگاه اندازه گیری تراز فشار صوتی در بسامدهای مرکزی دهگانه از ۳۱/۵HZ تا ۱۶KHZ برحسب اکتاوباند در سه وضعیت، توربین ۱روشن، ۲ روشن و ۱ و ۲ همزمان روشن اندازه گیری گردید. آزمون چند متغیره(Duncan)، مقایسه میانگین تراز فشار صوتی در شرایطی که توربین های ۱و ۲ همزمان روشن باشد (۹۴/۰۸dBa) با متوسط تراز فشار صوتی در حالتی که فقط توربین ۱ روشن (۹۱/۲۷dBA)، یا توربین ۲ روشن (۹۰/۲۷dBA) باشد با حدود اطمینان ۹۵%اختلاف معنی داری وجود دارد(P<0/05).آزمون های F و چند متغیره(Bonferroni)، مقایسه بین میانگین های تراز فشار صوتی در بسامدهای مرکزی دهگانه به جزء در بسامدهای ۳۱/۵HZ، ۵۰۰HZ و ۱۰۰۰HZ تراز فشار صوتی اختلاف معنی داری را نشان میدهد(P>0/05)،در سایر بسامدهای مرکزی اختلاف معنی داری وجود ندارد (P>0/05). همچنین تعداد ۲۹ مورد دزیمتری صدای دریافتی توسط کارگران انجام گرفت، آزمون های t و ناپارامتری (Mann0Whitney) مقایسه بین میانگین تراز فشار صوتی دریافتی کارگران بهره برداری(۱۱۳/۳۰dBA) ، با کارگران تعمیرات(۱۱۰/۰۶dBA) در طول مدت ۸ ساعت کار روزانه اختلاف معنی داری وجود نداشت(P>0/05).از میان مواد جاذب صوتی، موکت پرز بلند بر روی سطوح داخلی دیوارهای توربین خانه طراحی و پیشنهاد گردید که با توجه به افزایش عدد ثابت اتاق قبل و بعد از نصب، میزان کلی تر از فشار صوتی معادل ۱۳/۷۲dB کاهش می یابد، در صورتی که از دیوار جدا کننده نیمه بازآوا بین دو توربین ۱و۲ به ارتفاع ۲/۵ متر و به ضخامت ۲۵ سانتی متر بروش توام با کاربرد موکت پرز بلند مورد استفاده قرار گیرد، میزان کلی تر از فشار صوتی معادل ۳۰/۳۸db می توان کاهش داد.