سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد علیزاده – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت ساری
بابک بریمانی – کارشناس مسئول ایمنی و بهداشت سازمان بنادر استان مازندران

چکیده:

سابقه و هدف: یکی از عوامل زیان آوردر محیطهای صنعتی سرو صدا (noise) است که از ناهنجارترین پدیده های قرن واز پدیده های غیر قا بل اجتناب در محیط کار وزندگی است. نوفه یا سروصدا با مشخصات تغییر یافته و نا منظم است که اگر از حد استاندارد( ایران OEL) بالاتر باشد می تواند منبع بالقوه ای برای صدمات و اختلالات جسمی وروانی باش د.از شایعترین اختلالات ناشی ازسروصدا کاهش شنوایی است (NIHL) که در طول سالیان متمادی پیش می آید این بررسی با هدف ارزیابی آلودگی صوتی واحدهای شناورواثرات آن برروی شنوایی کارگران صورت گرفت روشها و وسای ل: برای بررسی آلودگی صوتی ا بتدا نقشه صوتی واحدهای شناور ترسیم وپس ازمشخص نمودن ایستگاههای اندازه گیری سنجش به روش موضعی وعمومی صورت گرفت. هم چنین در نقاطی که سروصدا بالای حد مجاز بود میزا ن آن در فرکانسهای مختلف محاسبه وسپس با ادیومتراز کارگران قسمت مورد نظر، سنجش شنوایی بعمل آمد ونتایج درجداول مربوطه ثبت وتجزیه وتحلیل گردید.در این بررسی از صداسنج مد ل ۲۲۳۱ با آنالیزورمدل ۱۶۲۵ ساخت کارخا نه B&K دانمارک وادیومترمدل ASA-74 استفاده گردید.یافته ه ا:باتوجه به میانگین لگاریتمی تراز فشار صوت حاصله از قسمت های مختلف و مقایسه آن با استاندارد، بیانگر این مطلب است که در اکثر مکا نها سرو صدا بیش از حد مجاز میباشد بطوریکه در بعضی حالتها ( push) بیش ا ز ۱۰۰ دسیبل هم میرسی د.نتایج بررسی ادیومتری نشان میدهد که اکثر افراد از سلامت شنوایی برخوردار می باشند اما درصد کمی از آنها دارای افت شنوایی خفیف و متوسط میباشند. استنتاج: هر چند اطلاعات بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که افراد دارای افت شنوایی قابل ملاحظه ای نمی باشند اما باید به این نکته توجه نمودکه در فرکانسها ی بالا دارای افت شنوایی بیشتری هستند اما چون در محدوده فرکانس مکالمه نیست برای افراد قابل درک نبوده ودر طول زمان با پیشروی ونفوذ به فرکانس مکالمه باعث کری محسوس خواهد ش د. لذاکنترلهای مدیریتی و مهندسی در جهت کنترل آلودگی صوتی ضروری است زیرا در مکانهایی که ا ز این علم بهره گرفته شد کارگران از آلودگی صوتی مصون بودن د. هم چنین معاینات دوره ای بموقع انجام شود تا چنانچه افراد مستعد افت شنوایی می باشند نسبت به تعویض شغل اینگونه افراد اقدام گردد.