سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین امینی – کارشناس ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،اصفه
شاپور حاج رسولیها – عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،اصف
مهران هودجی – عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،اصف
پیام نجفی – عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،اصف

چکیده:

توسعه صنعت و گستردگی ترافیک شهری و برون شهری در کشورهای پیشرفته و ً اخیرا ایران ، آلودگی خاک ، آب و هوا را در پی داشته است . با توجه به اهمیت آلودگی محیط زیست ردیابی دائمی آلودگی هوا ، خاک و آب در نواحی مبتلی به لازم است مورد توجه خاص قرار گیرد . گیاهان و جانوران به عنوان زیست ردیاب در بسیاری از نقاط جهان مورد استفاده قرار گرفته اند . در این تحقیق برگ درخت اقاقیا به عنوان یک زیست ردیاب آلودگی هوا به فلزات سنگین در شهر اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفت . غلظت فلزات سنگین ) Fe ، Zn ، Pb ، Cu ، Mn وCd ( در برگ های نمونه برداری شده شسته شده و شسته نشده از سایت های چهارگا نه ( خوراسگانخیا بان هشت بهشت شرقی، محدودةکارخانه ذوب آهن و باغ بهادران ) در دو مرحله ( اواخر خرداد و شهریور (۱۳۸۴ جمع آوری و پس از آماده کردن مقدماتی توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شدند . غلظت فلزات سنگین در برگهای شسته نشده بیشتر از برگ های شسته شده بود و میان برگ های شسته شده و برگ های شسته نشده اختلاف معنی داری نشان داده شد . همچنین نتایج بدست آمده نشان داد به جز در مورد روی زمان نمونه برداری تاثیر معنی داری بر میانگین غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه ندارد . به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که مناطق صنعتی و پرترافیک شهری عامل اصلی آلودگی هوا به فلزات سنگین در اصفهان بوده و در این منطقه اقاقیا می تواند به عنوان یک زیست ردیاب مطمئن در بررسیهای آلودگی هوا مورد استفاده قرار گیرد .