سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رقیه فروغی –

چکیده:

به منظور ارزیابی غلظت روی در کبد ماهی سفید, ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی به عنوان جامعه آماری انتخاب و نمونه برداری در پاییز ۱۳۸۴ انجام شد. با استفاده از دستگاه جذب اتمی مقادیر روی موجود در کبد ماهی سفید مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت این عنصر در کبد برابر µg/g55/2 می باشد. مقایسه بین غلظت روی در دو جنس نر و ماده نشان داد که تفاوت معنی داری بین غلظت روی این دو جنس مشاهده نمی گردد (p>0/05). مطالعه همبستگی بین طول و وزن ماهی و غلظت روی در این اندام هیچ گونه همبستگی معنی داری را نشان نمی دهد.