سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد عزیزی فر – کارشناس ارشد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی قم
کاظم ندافی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین جباری – استادیار بیماریهای عفونی، مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی
رامین نبی زاده – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

اسپور قارچ ها می توانند در همه جا وجود داشته باشند. تعداد و گستردگی زیاد اسپورهای قارچی و انتشار وسیع آنها می تواند مقدمه ای برای ایجاد اشکال مختلف بیماری در افراد با میزان سلامتی متفاوت باشد. در این تحقیق شش بخش نفرولوژی، داخلی زنان،، جراحی مردان، اتاقعمل گوش و حلق و بینی و چشم، عفونی و آزمایشگاه با توجه به نوع فعالیت و بیماران بستری شده جهت نمونه برداری انتخاب گردیدند. نمونه ها روی محیط کشت سابرودکستروز آگار و به روش آندرسون در مدت ۲ دقیقه و با دبی ۲۸/۳ لیتر در دقیقه نمونه برداری شدند. بیشترین میانگین غلظت آلودگی مربوط به بخش عفونی با CFU/m 3 300 و کمترین میانگین غلظت آلودگی مربوط به اتاق عمل گوش و حلق و بینی و چشم باCFU/m394 بود.درصد جنس قارچهای مشاهده شده در هوای بیمارستان به ترتیب پنی سیلیوم با ۳۶/۳۶ % ، کلادسپوریوم با ۲۴/۷۴ % ، آسپرژیلوس نایجر با ۱۷/۹۷% ، رایزوپوس با ۱۰/۵۷ % و آسپرژیلوس فلاووس با ۲/۷۴% بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند . غلظت آلودگی قارچهای هوای بیمارستان در این مطالعه در مقایسه با دیگر مطالعات مشابه بالاتر بود.