سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر شاکریان –
حسن ممتاز –
فرهید همت زاده –
ایمان الهیاری –

چکیده:

در بین باکتری های بیماری زا، سالمونلا از نظر تنوع میزبان و گسترش جهانی مقامی مخصوص و استثنایی دارد . تمام گونه های سرمی سالمونلا که تاکنون شناخته شده دارای قدرت بیماری زایی برای انسان و یا دام و یا هر دو بوده است . در بین مواد غذایی، گوشت و فرآورده های گوشتی همیشه درصد آلودگی شان به سالمونلا بیشتر از سایر موادغذایی می باشد . علی رغم تلاش های انجام شده در بالا بردن استانداردهای بهداشت مواد غذایی، نتایج به دست آمده از بسیاری ممالک مختلف نشان می دهد که بیماری سالمونلوزیس پیوسته در حال افزایش است . به علت اهمیت سالمونلا در بیماری هایی که از طریق غذا منتشر می شوند . روش های متعددی برای ت شخیص آن در موارد شیوع سالمونلوز از طریق مواد غذایی ابداع شده تا اپیدمیولوژی عفونت مشخص شود . بر اساس مطالعات، روش PFGEابزار بسیار قدرتمندی در مطالعات اپیدمی است . در تحقیق حاضر در مجموع تعداد ۳۰۰ نمونه نمونه از ۴ قسمت مختلف هر لاشه نمونه برداری شد . آزمایشات اولیه و تفریقی برای تشخیص باکتری سالمونلا انجام شد . در مجموع میزان آلودگی ۵/۶ درصد ۸/۶) درصد آلودگی ثانویه و ۲/۶ درصد آلودگی اولیه ) تشخیص داده شد . سپس با روش سروتایپینگ سویه باکتری سالمونلا تعیین شد . بر این اساس تنها سالمونلا تیفی موریوم جدا گردید . سپس با انجام الکتروفورز پالسدفیلد دو الگوی ژنتیکی حاصل از باکتری به دست آمد .