سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدهادی گروسی فرشی –
بابک سیدپورمند –

چکیده:

در چهار چوب موضوع تحقیق حاضر ضمن بررسی آلودگی مواد غذا یی خام و فرا یند شده مختلف تاثیر فاکتورها ی محیطی مختلف مانند PH و Nacl و میکروفلور مواد غذا یی در رشد استافیلوکوکوس اورئوس و تولید انتروتوکسین توسط این باکتری مدنظر بوده است . نتایج آزمایشات مختلف نشان داد که مواد غذایی فرایند شده بیش از مواد غذا یی خام در معرض خطر آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس قرار می گیردکه این امربه این دلیل است که میکروفلور موادغذائی خام همواره مهاری طبیعی برای رشداستافیلوکوکوس آرئوس محسوب میشود همچنین بررسی منحنی رشد در PH های مختلف نشان داد که در محیط اسیدی ) PH = 4) مدت زمان لازم برای رسیدن به مرحله رشد تصاعدی بسیار طولانی بوده و رشد ا ین میکروارگانیسم بسیار محدود می گردد همچنین در ا ین شرا یط آنتروتوکسینی تولید نمی گردد . با افزایش PH تا PH = 9 از رشد استافیلوکوکوس ارئوس ومیزان آنتروکسین تولیدی کاسته شده و درNacl= %0,5درجه رشد ومیزان تولید آنتروتوکسین در حداکثر مقدار خود قرار داشته است . با افزا یش Naclتامقدار % ۱۲ از درجه رشدو مقدار آنتروتوکسین تولیدی کاسته میشود