سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا سالک مقدم – دانشیار و مدیر گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران
هما فرهش تهرانی – عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
بهرام روادگر – کارشناس آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذائی، مرکز تحقیقاتی و آموزش علو
منیژه قاسمی – کارشناس آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذائی، مرکز تحقیقاتی و آموزش علو

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه بررسی آلودگی میکرویی در یخ های قالبی مورد مصرف می باشد. در این بررسی بر روی ۵۰ نمونه یخ قالبی جمع آوری شده از نقاط مختلف شهر تهران از اردیبهشت ۱۳۷۸ لغایت مهرماه ۱۳۷۸ آزمایشگاه میکروبی از نظر شناسائی باکتریهای بیماریزا و شمارش کلی باکتریهای موجود در یخ به عمل آمد. نتایج بدست آمده بیانگر آلودگی یخ ها به میزان ۳۴ مورد (۶۸ درصد) از نظر شمارش کلی باکتری های موجود در یخ بود که از نظر وجود باکتری های بیماریزا، ۵ مورد (۳۵/۷درصد) اشریشیاکلی، ۲۱ مورد(۶۱/۱درصد) سودوموناس آئروجنز و ۵ مورد (۳۵/۷درصد) استافیلوکک ارئوس جدا گردید. سایر باکتری های فرصت طلب(Opportunistic) که معمولا در طبیعت وجود دارند مانند آلکالی جنز، اسینتوباکتر، دیفتروئیدها، میکروکوکوس، باسیلوس ها، استافیلوکک های کوآگولاز منفی از تمامی ۵۰ نمونه مورد آزمایش جدا شدند. از این رو شرایط بهداشتی یخ شامل بررسی میکروبیولوژیک و نظارت بر چگونگی تولید، توزیع و حمل و نقل آن می باید توجه دست اندرکاران امور بهداشتی را به خود معطوف سازد.