سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
منصور کرجی بانی – استادیار گروه تغذیه و صنایع غذایی ، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، ایران
آزیتا میرکازهی – آزمایشگاه مواد غذایی ، دارویی ، آرایشی و بهداشتی استان ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، ایران
فرزانه منتظری فر – استادیار گروه تغذیه و صنایع غذایی ، مرکز تحقیقات بارداری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،د
مریم گمرکی – آزمایشگاه مواد غذایی ، دارویی ، آرایشی و بهداشتی استان ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، ایران

چکیده:
مقدمه وهدف: شیر به لحاظ تامین انرژی ، پروتئین وسایر مواد مغذی نقش اساسی در سلامتی و تامین غذای انسان دارد بعلاوه مصرف مناسب شیر در الگوی غذایی هر جامعه یکی ازشاخص های توسعه فرهنگ تغذیه ای می باشد اما با داشتن این ویژگی چنانچه تولید و نگهداری و عرضه آن به نحو مطلوب نباشد باعث بیماری و مسمومیت میشود. لذا اطمینان ازبهداشتی بودن این محصول ضروریست. این مطالعه با هدف بررسی میزان آلودگی شیر و فراورد ه های لبنی پاستوریزه مصرفی به انواع میکروبهای هوازی مزوفیل در شهر زاهدان طراحی شده است. مواد وروش ها: در یک مطالعه توصیفی- تحلیلی ، مقطعی ۵۵۱ نمونه شامل ۲۴۴ نمونه شیر پاستوریزه ، ۱۶۵ نمونه ماست و۱۴۲ نمونه دوغ پاستوریزه از واحدهای تولیدی شیر و فراورد ه های لبنی بشکل تصادفی در یک دوره ۱۰ ماهه انتخاب و جهت آزمایشات میکروبی شامل شمارش کلی میکروارگانیزمها (Total count) ، کولیفرمها ، اشرشیا اکلی ، کپک و مخمرها و استافیلو کو کوس ارئوس به روش استاندارد ملی بکار برده شد. نتایج: تحقیق نشان داد از نمونه های شیر پاستوریزه بترتیب ۹ /۸۶% دارای قابلیت مصرف و ۱/۱۳% انها غیر قابل مصرف می باشند. همچنین از نمونه های ماست و دوغ پاستوریزه بترتیب ۸/۸۱% و ۱/۹۵% قابل مصرف و۲/۱۸%و ۹/۴% غیر قابل مصرف می باشند. بیشترین آلودگی میکروبی در ارتباط با استافیلوکوکوس ارئوس(۵/۴۵%) مشاهده شد. بیشترین فراوانی آلودگی نسبی در فصل تابستان (۳/۵۲%) و سپس در فصول بهار و پاییز (۲۵% و۲/۱۸%)و متعاقبا زمستان (۵/۴%) وجود داشت.بحث و نتیجه گیری: در مقایسه با استاندارد عمدتا محصولات لبنی مورد مطالعه دارای کیفیت مطلوب بوده (۸۸%) ، هرچند علیرغم تلاشها در مورد تولید محصولات لبنی پاستوریزه مشکل آلودگی در ارتباط با عوامل مستعد کننده آلودگی میکروبی شامل فصل ،شرائط نگهداری عرضه هنوز درمنطقه وجود دارد.