سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسین سالاری – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، دانشکده بهداشت و ان
محمدرضا شریفی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
سید محمد گلزاری – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
علی اصغر صدر آبادی – ایستگاه آموزش و تحقیقات بهداشتی یزد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خد

چکیده:

با توجه به افزایش جمعیت جهان نه فقط به تولید موادغذائی زیادتری نیاز می باشد بلکه در رابطه با مفید بودن و بهداشت آن می بایست توجه ویژه ای نمود. منظور از این مطالعه بررسی میزان آلودگی شیر و فرآورده های لبنی تولید شده در واحدهای صنعتی استان یزد به میکروبهای زنده ، هوازی ، مزوفیل ( Total bacteria ) کلی فرم ، استافیلوکوک اورئوس ، ک÷ک و مخمر بوده است. در این مطالعه مجموعا ۱۹۸ نمونه مختلف شامل شیر ( ۲۴/۲ درصد) ، ماست (۲۱/۲ درصد) ، خامه ( ۱۲/۱ درصد ) ، پنیر (۱۸/۲ درصد) ، بستنی (۱۲/۱ درصد) و پودرهای لبنی (۱۲/۱ درصد) از کارخانجات استان یزد گردآوری نموده ، آنها را از نظر میکروبهای کلی فرم ، استافیلوکوک ، کپک و مخمر به روش کشت و انجام تست های بیوشیمیایی مورد شناسایی و شمارش قرار گرفته اند. سپس ضمن مقایسه نتایج با حد مجاز استاندارد با استفاده از برنامه SPSS و آزمون آماری X2 اطلاعات بدست آمده تجزیه و تحلیل شده است . براساس نتایج این مطالعه از مجموع نمونه ها ، ۱۳۶ مورد ( ۶۸/۷ درصد) مطلوب ، ۴۸ مورد (۲۴/۲ درصد) قابل قبول و ۱۴ مورد (۷/۱ درصد)غیر قابل قبول بودند. حداکثر و حداقل سطح پذیرش مطلوب به ترتیب مربوط به شیر ( ۸۱/۳ درصد) و پنیر (۳۶/۱ درصد) می باشد. ضمنا نتایج تست آماری X2 اختلاف معنی داری رابین میزان آلودگی و نوع فرآورده لبنی نشان داد (فرمول در متن اصلی مقاله). بنظر می رسد علی رغم کوشش هائی که در رابطه با پیشگیری ار آلودگی مواد غذائی بعمل می آید هنوز این موضوع بعنوان تهدیدی برای سلامت مردم مطرح است.