سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا خوشنود – دانشجوی کارشناسی ارشد –مهندسی منابع طبیعی –علوم محیط زیست –دانشگ
بهزاد پورسعید – استادیار دانشکده محیط زیست
سیدمحمدباقر نبوی – دانشیار و مدیرگروه محیط زیست –دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
محمد صدیق مرتضوی – استادیار و مدیر گروه مدیریت محیط زیست –دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس.

چکیده:

بمنظورتعیین اثرات آلودگیهای نفتی برآبزیان خلیج فارس به بررسی غلظت نیکل ووانادیوم که خودازترکیبات شاخص الودگیهای نفتی هستنددربافت کبدکفشک گرد(Euryglossa orientalis) وکفشک تیزدندان (Psettodes erumei) که ازبیواندیکاتورهای زیست محیطی برای پی بردن به وضعیت رسوبات وبستر آبها بشمار میروند پرداخته شد. نمونه ها ازدومنطقه صیادی بندرعباس و بندرلنگه تهیه شدکه بااستفاده ازروش موجوددرکتاب استانداردمتدبه آزمایشگاه منتقل وپس ازبیومتری بافت هدف جداوپس ازخشک شدن,پودرشدن وهضم شیمیایی جهت تعیین میزان غلظت فلزوانادیوم ونیکل توسط دستگاه جذب اتمی آنالیزشدند.میانگین غلظت وانادیوم درکبدکفشک تیز دندان دربندر عباسppm 4/18ودربندرلنگهppm62/2ومیانگین غلظت وانادیوم در کبد کفشک گرد دربندرعباس ppm4/24ودربندرلنگه ppm3/08بدست آمد.همچنین میانگین غلظت نیکل درکبد کفشک تیزدندان دربندرعباسppm18/41ودربندرلنگهppm12/61 ومیانگین غلظت نیکل درکبد کفشک گرددربندرعباسppm62/82 ودربندرلنگه ppm13/69بدست امد.همچنین بامقایسه آماری بین دومنطقه مشخص شدکه منطقه صیادی بندرعباس ازآلودگی بیشتری نسبت به بندرلنگه برخوردار است.براساس این پژوهش مشخص شدکه بااینکه گونه های مذکوربدلیل کفزی بودن بطورمستقیم با آلودگی های نفتی درتماس نیستند اما این الودگی توسط تغذیه ویا ازطریق تماس باموادنفتی ته نشین شده به بدن آنها منتقل شده است .