سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا فرهمند – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
فروغ گلکار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
عبدالمجید لیاقت –
حسین فرداد –

چکیده:

آب و ازت دو عامل مهم محدود کننده رشد و عملکرد محصولات کشاورزی می باشند . ازت از عناصر غذایی ضروری گیاهان می باشد . استفاده بی رویه کودهای شیمیایی به خصوص کودهای با ترکیبات نیتروژنی که در دهه های اخیر به منظور تولید بیشتر محصولات کشاورزی رایج شده است باعث آلودگی نیتراتی خاک و آب و محیط زیست شده است . این پژوهش به منظور بررسی تأثیر تیمارهای آبیاری به میزان ۴۰ ، ۶۰ ، ۸۰ ، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصد نیاز آبی و مقادیر مختلف ازت به میزان ۶۰ ، ۱۲۰ و ۱۸۰ کیلوگرم درهکتار و برهمکنش آنها بر تجمع نیترات در خاک ناحیه ریشه در کشت گوجه فرنگی که جزء محصولات غذایی مهم جهان محسوب می گردد انجام گرفت .پژوهش در مزرعه تحقیقاتی گروه آبیاری و آبادانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (منطقه نیمه خشک واقع در کرج) در یک خاک لوم رسی و در قالب طرح کرت های خردشده با سه تکرار (تیمارهای آبیاری به عنوان کرت های اصلی و مقادیر کود ازت به عنوان کرت های فرعی ) انجام شد . نتایج تجزیه آماری نشان داد که میزان آب آبیاری و مقادیر مختلف ازت و همچنین تأثیر متقابل آنها بر مقدار تجمع نیترات در خاک در سطح یک درصد معنی دار بوده است . حداکثر مقدار تجمع نیترات در خاک در تیمار ۴۰ % نیاز آبی با ۱۸۰ کیلوگرم ازت در هکتار و حداقل مقدار تجمع نیترات در خاک در تیمار ۱۲۰ % نیاز آبی (آبیاری کامل ) با ۶۰ کیلوگرم ازت در هکتار بدست آمد . علاوه بر این عملکرد محصول در تیمارهای مختلف اندازه گیری شد . در نهایت، در شرایط آب وهوایی محل این آزمایش و رقم گوجه فرنگی (ارلی اوربانا ) مورد بررسی، جهت تولید حداکثر عملکرد می توانکاربرد ۱۰۰ % نیاز آبی با ۱۲۰ کیلوگرم ازت در هکتار را از نظر بهینه ساختن مقدار تجمع نی ترات در خاک توصیه نمود. از دیگر نتایج مهم این تحقیق این است که در صورت نیاز به اعمال کم آبیاری، بایستی از مقدار کود ازت کمتری استفاده نمود