سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین حسینی – استاد انگل شناسی
سمیه کردافشاری –

چکیده:

استان گلستان خصوصاً منطقه ترکمن صحرا از بهترین مناطق پرورش تک سمیها در کشورمی باشد و نژاد های مختلف اسب در این مناطق نگهداری می شوند . این بررسی به صورت مقطعی در تابستان ۱۳۸۶ و با هدف شناسایی آلودگی های انگلی تک سمیان استان گلستان انجام شد . بدین منظور ۱۴۴ نمونه خون و ۴۰ نمونه مدفوع از تک سمیان شهر های مختلف استان مذ کور شامل گنبد ، آق قلا، بندرترکمن، اگری بوغاز، انبارآلوم، چپر قویمه، توسکستان و قزاق محله گرگان جهت بررسی انگل های خونی و گوارشی مورد آزمایش قرار گرفت . نمونه های مدفوع با روش شناورسازی مورد بررسی قرار گرفتند و تشخیص اکس یوریس اکویی با نمونه برداری به وسیله چسب نواری از اطراف مخرج صورت گرفت . . نتایج حاصله به شرح زیر است : در این بررسی آلودگی تک سمی ها به تخم استرونگل ، پاراآسکاریس و اکسیوریس اکوئی مشاهده شد . از ۴۰ نمونه مدفوع در ۲۴ رأس %۶۰ آلودگی به گونه های استرونگل و ۷ رأس ) %)۱۷,۵ آلودگی به گونه های پاراآسکاریس مشاهده شد
تعداد تخم در گرم مدفوع
در مورد استرونگل ها از ۲۴ نمونه حداقل ۲۰ و حداکثر ۶۰۰ عدد تخم ( میانگین ۷۴ عدد تخم ) تعیین شد که حداکثر آلودگی مربوط به منطقه چپر قویمه بود . در مورد انگل پاراآسکاریس % ۱۲ نمونه ها با حداقل یک و حداکثر ۱۳۰۰ عدد تخم م یانگین ۱۸۲ عدد تخم مشاهده گرد ید که کمترین آلودگی مربوط به منطقه آق قلا و بیشترین آلودگی مربوط به منطقه چپر قویمه بوده است . از مجموع نمونه های مورد بررسی در ۳ رأس اسب آلودگی به تخم اکسیوریس اکوئی مشاهده شد . در بررسی نمونه های خونی هیچ گونه آلودگی تک یاخته ایی مشاهده نشد