سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
بهروز بهروزی راد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات اهواز
ژاله کریمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زیستگاه ها و تنوع زیستی

چکیده:
در این پژوهش به منطور یافتن ارتباط میان آلودگی و پرنده سه ایستگاه مختلف تالاب شادگان انتخاب و شمارش پرندگان وآزمون فیزیکوشیمیایی آب آن انجام گردید .ایستگاه اول در محل ورودی زهکش های نیشکر ، ایستگاه دوم در محلی با فاصلهمناسب از ایستگاه اول و منطقه ظاهراً فاقد آلودگی و ایستگاه سوم در محل خروجی فاضلاب روستایی (رگبه) انتخاب گردید.نتایج بدست آمده از طریق نرم افزار PAST بررسی و شاخص های شانون و سیمپسون برای بررسی تنوع گونه ای وشاخص های منهینک و مارگالف برای سنجش غنای گونه ای مورد استفاده قرار گرفت . نتایج آزمون آب نشان داد بیشترینمیزان EC مربوط به ایستگاه اول یعنی محل ورود پساب نیشکر می باشد ..مقایسه شاخص های تنوع گونه ای نشان دادبیشترین میزان آن مربوط به پرنده اگرت و کمترین مربوط به زنبورخوار است . همچنین بیشترین میزان شاخص غنای گونهای مربوط به سنقر تالابی و کمترین مربوط به کشیم می باشد . تعداد زیاد کاکایی می تواند تاییدی بر وجود آلودگی در منطقهباشد.