سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نرسی نصیرآبادی – کارشناس بیلوژی دانشکده پزشکی اهواز-گروه میکروب شناسی

چکیده:

محیط زیست دریایی به سبب اینکه از عناصر بسیار گوناگونی تشکیل شده است در برابر مواد خارجی که به عمد یا غیر عمد به آن وارد می شود بسیار آسیب پذیر است. در نزدیکی سواحل تنوع زیستی چشمگیر تر است زیرا موادی برخوردار است که از طریق رودخانه ها به دریاها ریخته می شوند و این مواد بدون احتساب نتایج فعالیتهای انسان است و بنابراین اولین چیزی که می توانیم بگوئبم این است که هرچند ترکیب مواد دریا به منظور یکنواخت می آید ولی بسیار از محیطهای میکروبی که در دریا وجود دارند در واقع محلی و موقت هستند. تهدیدات اصلی محیط زیست دریایی از سوی خشکی می باشد. منابع مهم آلودگی، بقایای مواد معدنی، تولیدات مربوط به فعالیت میکروبها و آفت کش هایی است که در کشاورزی از آنها استفاده می شود و در واقع الودگی ناشی از هیدروکربنها و انباشت تولیدات سمی از اهمیت کمتری برخوردار است. وقتی مواد کم و بیش آلوده کننده در مناطق نسبتا بسته ریخته می شوند، نیاز به توجه بیشتری دارند. آبهای رودخانه ها که به دریای ازاد ریخته می شوند با جریانهای سریع اقیانوسی پخش می شوند و اثار الوده کننده آنها کاهش می یابد اما بر عکس وقتی رسوبات بر اثر خصوصیات طبیعی برخی سیستمهای ویژه ساحلی مانند دلتاها یا کولابهای ساحلی که رسوبات را در خود نگه می دارند تجمع میابند احتمال مسمومیت آنها بیشتر می شود.