سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومعلی موحدی – مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی مازندران، دانشکده بهداشت
محمود محمدیان – عضو هیت علمی مدیر گروه بهداشت حرفه ای مجتمع دانشگاه علوم پزشکی مازندر
بی الله منصوری – عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات تهران پونک حصارک دانشگاه آزاد اسلام
محمد واحدی – عضو هیئت علمی دانشکده پزشگی ساری،مجتمع دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:

بیمارستان یکی از مرکز مهم جهت درمان و مراقبت از بیماران می باشد اما در صورتیکه مسائل بهداشتی در بیمارستان مورد توجه قرار بگیرد خود ایجاد بیماری ها تحت عنوان عفونت های بیمارستانی می گردد که از مسائل مرتبط بهداشت بیمارستانی آلودگی میکروبی بیمارستانی خصوصاً هوا است. لذا هدف از این مطالعه بررسی آلودگی میکروبی در محیط بیمارستان های امام و شهید زارع ساری می باشد. این مطالعه که یک مطالعه توصیفی مقطعی است در طی چهار ماه از تیر لغایت آذر ماه ۸۶ در دو بیمارستان امام و زارع ساری انجام شده ایت در این مطالعه هر هفته یکمرتبه صبح و همچنین یکمرتبه بعدازظهر از کلیه بخش های بیمارستانی نمونه برد اری گردید و مجموعاً تعداد ۹۸ نمونه برداشته شد نمونه های توسط پمپ سی باتا نمونه برداری و جمع آوری و نمونه ها سریعاً به آزمایشگاه انتقال و طبق روش های استاندارد کشت و مطالعه شدند نتایج این مطالعه نشان داد که هوای کلیه بخش های بمارستان های ساری به انواع میکروب ها آلوده اند و میزان آلودگی میکروبی هوای بیمارستان امام خمینی بیش از بیمارستان شهید زارع می باشد از میان میکروب های مشاهده شده به ترتیب استافیلوکوک سودوموناش و کوکوسی های گرم مثبت به ترتیب فراوان تر بوده اند. بخش های جراحی عمومی بیمارستان امام آلوده ترین بخش مورد مطالعه بوده است. افزایش تعداد تنوع میکروبها در بیمارستان امام نسبت به زارع ناشی از تعدد بیش از بخش ها، بزرگتر بودن فضای بیمارستان، تعاد زیاد تخت های بیمارستانی بیش از استاندارد، تردد بیش از حد مراجعه کنندگان به بخش ها و قدیمی بودن سیستم تهویه و عدم کارایی آن در حالیکه بیمارستان زارع در منطقه خارج شهری واقع شده فاقد مشکلات فوق می باشد لذا با فعال نمودن کمیته کنترل عفونت و اقدامات بهداشتی .برای کنترل الودگی ضروری است.