سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالمجید فدایی – مربی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
فریدون امینی – کارشناس بهداشت محیط حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

چکیده:

گرمایش پخت غذا است که برای سلامت ساکنین خطرناک است با توجه به اینکه تا کنون مطالعه ای در مورد تأثیر آلودگی هوا محیط بسته بر سلامت مردم انجام نشده است این مطالعه با هدف تعیین ارتباط آلودگی هوای محیط بسته مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری بر میزان ابتلاء به بیماریهای قلبی و ریوی انجام گرفت. این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی مقطعی است که در سال ۱۳۸۴ طی نه ماه در سطح ۱۱۰ روستا و ۷ بیمارستان استان انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بررسی آلودگی هوا در فضای بسته مناطق روستایی استفاده که این پرسشنامه جهت ۹۱۵۵ خانوار به روش تصادفی تکمیل گردید و بخش بیمارستانی آن با تکمیل پرسشنامه بررسی اثرات آلودگی هوا بر سلامت افراد انجام گردید سپس نتایج با استفاده از آزمون مجذور کای تجزیه و تحلیل و مقدار P<0/1 معنی دار تلقی شد. با توجه به نتایج بدست آمده ۳۱/۴۴ درصد خانوارها از سوخت نا مناسب و ۶۸/۵۵ خانوارها ازسوخت مناسب استفاده می کردنددرصد خانوارها با توجه به نوع سوخت شامل ۸/۴ درصد فضولات دامی ۳/۶ درصد زغال ۱۶/۷ درصد چوب ۳۱/۵ درصد نفت ۸۷/۳ درصد گاز می باشدهمچنین رابطه معنی داری بین بیماریهای قلبی عروقی و ریوی با نوع سوخت و فصل سال مشاهده گردید P<0/01 که بیشترین شیوع بیماریهای قلبی با میزان ۶/۹درصد و بیمارهای ریوی ۷/۷ درصد در فصل زمستان مشاهده گردید. و میزان شیوع بیماریهای قلبی با سوخت نا مناسب ۹/۲ میزدرصد و شیوع بیماریهای ریوی ۷/۳ درصد بودبا توجه ارتباط مستقیم مصرف سوخت نامناسب جهت گرمایش پخت پز در منازل روستایی و ارتباط آن با بیماریهای قلبی و ریوی بیانگر این است که با بهینه سازی مصرف سوخت و افزایش آگاهی مردم در این زمینه می تواند از بیماریهای مرتبط جلوگیری کرد