سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود موسوی – گر وه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
سارا بحرپیما – گر وه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا رضازاده – گر وه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شهر مشهد دارای سه نیروگاه طوس، مشهد و شریعتی می باشد . این نیروگاه ها در ک نار دو جاده منتهی به شهر واقع شده اند . در این مقاله، غلظت آلاینده های مهم حاصل از این نیروگاه ها با استفاده از مدل گوس و به کارگیری داده های مربوط به دبی انتشار آلاینده ها و سرعت و جهت باد غالب تعیین شده است . داده های حاصل از مدل سازی و شبیه سازی نشان م ی دهند که غلظت NOx و HC انتشار یافته از نیروگاه مشهد به ترتیب [مقادیر در متن مقاله] و از نیروگاه شریعتی به ترتیب [مقادیر در متن مقاله] در روی سطح شهر مشهد است، در حالیکه آلودگی هوای ناشی از نیروگاه طوس بر شهر مشهد بی تأثیر است . لذا بر اساس این داده ها می توان از بابت آلودگی هوا نتیجه گرفت که با توجه به جهت باد غالب در شهر مشهد، موقعیت مکانی دو نیروگاه مشهد و شریعتی نامناسب و موقعیت مکانی نیروگاه طوس مناسب است