سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی محمدی ثانی – عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

در این تحقیق با توجه به اهمیت پاتوژنهای لیستریا منوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی در امنیت غذایی فرآورده های لبنی بخصوص پنیر، وضعیت پنیرهای موجود در سطح توزیع از این حیث مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ۴۴۴ نمونه پنیر شامل پنیر های تهیه شده به روش سنتی، نیمه صنعتی و صنعتی در دو فصل بهار و تابستان از سطح توزیع شهرستان های مشهد و قوچان جمع آوری و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد آلودگی به اشریشیاکلی نسبت به سایرین بیشتر بوده (۷/۹ درصد آلودگی به اشریشیاکلی در مقایسه با ۴/۹ درصد آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس و صفر درصد آلودگی به لیستریا منوسیتوژنز) و بیشترین میزان در پنیرهای سنتی مشاهده گردید۴/۷ درصد در پنیر سنتی در مقایسه با ۱درصد در پنیر صنعتی) که اختلاف معنی داری را با نمونه های صنعتی نشان میدهد. آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس نیز در پنیر سنتی بیشتر از سایرین بود (۳/۴ درصد در پنیر سنتی در قیاس با ۰/۵ درصد در پنیر صنعتی) و اختلاف معنی داری را با پنیرصنعتی نشان میدهد. در هیچیک از نمونه های مورد بررسی لیستریا منوسیتوژنز مشاهده نگردید. همچنین میزان آلودگی بین نمونه های اخذ شده در فصل بهار و تابستان بایکدیگر اختلاف آماری نداشتند.