سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا ملاحسینی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین
اسماعیل بغوری – محقق موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

حضور اغلب عناصر سنگین در محیط زیست تهدیدی برای سلامتی انسان محسوب می شود و کانون اصلی توجه مربوط به عناصر سرب ، روی و کادمیوم می باشد مطالعه حاضر با هدف بررسی شدت آلودگی اراضی و گیاهان تحت آبیاری با فاضلاب به کادمیوم و سرب در سطح ۲۰۰ هکتار اراضی قلعه نو واقع در حومه شمالی ورامین انجام شده است بطوریکه نمونه های خاک و گیاه بصورت مرکب از اراضی آلوده و شاهد و نمونه های آب مطابق با روشهای استاندارد از آب فاضلاب ، چاه و قنات گرفته شد نهایتاً پس از تجزیه و تحلیل و آزمون T-test مشخص گردید که غلظت سرب و کادمیوم به ترتیب در سطح یک و پنج درصد بین خاکهای آلوده و شاهد و در سطح یک درصد بین گی اهان آلوده و شاهد معنی دار می باشد از سوی دیگر با مقایسه میانگین غلظت عناصر فوق با غلظتهای طبیعی آنها در خاک و گیاهان مشخص شد که عناصر سرب و کادمیوم در خاکهای آلوده منطقه مورد مطالعه چندین برابر حدود طبیعی آنها در خاک می باشد . با توجه به منابع آلاینده خاکهای منطقه مورد مطالعه و مقایسه آن با منابع آلودگی اراضی کشاورزی در سایر نقاط جهان توصیه های اصلاحی نظیر کاربرد کلسیم ، اکسید منگنز و یا زئولیت جهت کاهش عناصر سرب و کادمیوم و به همراه آن کشت گیاهان نمونه در تناوب با کشت محصولات منطقه پیشنهاد می شود.