سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرام ریحانی هروی –
احسان سپهری زاده –
افشین جوادی –
سیدرضی بهاورنیا –

چکیده:

بهداشت و کیفیت مواد غذایی یکی از ارکان سلامت جامعه انسانی محسوب می شود و لذا کنترل و بررسی آن در مواد غذایی دارای اهمیت فراوانی است . یکی از شاخص های مهم مورد بررسی، کنترل بار کلیفرمی بویژه کلیفرم مدفوعی موا د غذایی است که به عنوان یکی از عوامل مهم مسمومیت زای غذایی به شمار می رود . هدف از این تحقیق شناسایی بار کلیفرم مدفوعی در همبرگرهای ارائه شده در بازار تبریز می باشد .
در این بررسی تعداد ۴۰ نمونه همبرگر از ۴ منطقه شهر تبریز خریداری شده و در آزمایشگاه پس از همگن سازی تا رقت ۱۰-۳ رقیق سازی شد . سپس مراحل بررسی جهت شناسایی کلیفرم مدفوعی به ترتیب با استفاده از محیط های کشت VRBAدر BGB ،۳۷ °c در ۳۷ °c و در نهایت BGB در ۵/۴۴ °cو از دو رقت انتهایی انجام گردیداز تعداد ۴۰ نمونه مورد بررسی ۳۰ نمونه مثبت و ۱۰ نمونه منفی از نظر آلودگی به کلیفرم مدفوعی شناسایی گردید و در مجموع میانگین آلودگی نمونه های مورد بررسی از نظر کلیفرم مدفوعی ۸/۴×۱۰۴ ± ۰/۰۲ تعیین گردید . نتایج بدست آمده حاکی از آن است که موازین بهداشتی در حین تولید و بسته بندی همبرگرها به طور کامل و دقیق رعایت نمی شود که این مورد می تواند مشکلاتی را برای سلامت جامعه انسانی فراهم سازد . نتیجه نهایی ۸/۴ ضربدر ۱۰ به توان ۴ می باشد که به دلیل مشکل در سایت نوشتار صحیح ممکن نگردید .