سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا چاره خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و فرآوری
جعفر خلیل علافی – دانشیار مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و فرآوری مواد معدنی- دانشکده مهندس
عیسی امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و فرآوری

چکیده:

در این پژوهش از میان پارامترهای سیستم راهگاهی به بررسی اثر همزمان محل راهباره، ضخامت پوشان سیستم راهگاهی و اندازه سطح مقطع راهباره در سطوح مختلف بر تشکیل حفرات داخلی پرداخته و با بررسی آماری و مدلسازی، مقادیر بهینه هر یک از پارامترها در جهت کاهش عیب مذکور به وسیله نرم افزار Design-Expert 7 شناسایی شد. به این منظور مدلهای فومی با ابعاد و دانسیته یکسان با مذاب چدن خاکستری در شرایط کاملا یکسان ریخته شدند. نتایج حاصل از آزمایشات به طور کلی بیانگر افزایش غیر خطی حفرات داخلی در اثر افزایش ضخامت پوشان و افزایش خطی این حفرات با افزایش اندازه سطح مقطع راهباره هستند. نتیجه دیگر اینکه بین پارامترهای مورد بررسی محل راهباره یم تاثیر سهمی گون بر میزان حفرات داخلی داشته و اثر افزایشی یا کاهشی مطلقی ندارد.