سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد رضازاده – دکترای پزشکی (مدیر مرکز پزشکی آیت الله کاشانی ) اصفهان– خی ابان آیت الله ک
رفعت زاهدی فر – کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی (رئیس اداره مدارک پزشکی– خیابان آیت ال

چکیده:

در مطالعه فوق جامعه آماری شامل پذیرفته شدگان اورژانس مرکز پزشکی آیت اله کاشانی اصفهان به علت حوادث موتورسواری (منجر به بستری ) در سه ماهه آخر سال ۸۳ و سه ماهه اول ۸۴ می باشد که هدف از آن ، بررسی آماری آسیب دیدگان و تععین آسیب پذیرترین گروه سنی و شایع ترین آسیب های وارده به افراد در اثر این حوادث می باشد . همچنین محاسبه میانگین و انحراف معیار مدت اقامت بیماران بستری در اثر حوادث موتو ر سواری تعیین درصد جنسیت و وضعیت تاهل افراد صدمه دیده از رئوس اهداف این مطالعه می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده ۷% آسیب دیدگان مونث و ۹۳ % مذکر بوده اند ، از میان آسیب دیدگان ۳۶ % متاهل و ۶۴ % مجرد بوده اند . با بررسی پرونده های پزشکی ،تشخیص اصلی آسیب دیدگان به ترتیب شکستگی ۵۴ %، آسیب مغزی ۲۷ % و سایر تشخی ص ها ۱۹ % استخراج شد . همچنین گروه سنی ۱۹ سال آسی بپذیرترین گروه سنی در اثر حوادث موتورسواری می باشند.