سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داودرضا عرب – استادیار دانشگاه تهران، مهندسان مشاور کریت کارآ
شهربانو حضرتی – کارشناس مدریت منابع آب، مهندسان مشاور کریت آرا
آنسه البرزی – مهندسان مشاور کریت آرا
احسان بهنام طلب – مهندسان مشاور کریت آرا

چکیده:

این مقاله بر اساس تحقیق صورتگرفته در خصوص تاثیر پدیده های اقلیمی جهانی NAO , ENSO بر بارش و جریان رودخانه حوضه جراحی تهیه شده است. مطالب این مقاله کهخلاصه ای از نتایج تجزیه و تحلیل آماری ارتباط این دو پدیده با پارامترهای بارش و جریان حوضه آبریز جراحی می باشد بیانگروجود ارتباط معنی داری بین پدیده های اقلیمی NAO , ENSO با بارش و جریان در این حوضه می باشد. یا به عبارتی وقوع فاز گرم پدیده ENSO (النینو)، سبب افزایش بار شو جریان و وقوع فاز سرد پدیده ENSO (لانینا) سبب کاهش بارش و جریان در این حوضه گردیده است. در خصوص پدیده NAO نتایج حاصل درحالت های فاز مثبت و منفی این پدیده به ترتیب با نتایج حاصل درحالت های فاز شدید مثبت و منفی متفاوت است. بنابراین اظهار نظر قطعی در خصوص اثر این پدیده بر اقلیم حوضه جراحی ، نیاز به مطالعات و تحقیقات بیشتری دارد.