سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مظفر اسلامی نیا – کارشناس مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
قاسم آذریان – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی د
عزیز مینوی – کارشناس مهندسی علوم و صنایع غذایی، مسئول فنی شرکت صنایع لبنی دستجرد ه

چکیده:

شیر بعلت سرشار بودن از مواد مغذی و داشتن شرایط مناسب (Ph ، فعالیت آبی و دما) محیطی بسیار مستعد جهت رشد و نمو انواع میکروارگانیسمها می باشد لذا رعایت شرایط بهداشتی در تمام مراحل تولید شیر خام بسیار ضروری است. در این تحقیق که بمدت ۱۲ ماه به طول انجامید در ۳ جامعه آماری(جمع آوری سنتی با بیدون، جمع آوری توسط ایستگاه، دامداری صنعتی) بطور یکسان تعداد ۴۰۰ نمونه از شیرهای خام تحویلی به کارخانجات تولید لبنیات در شهرستان کبودرآهنگ نمونه برداری بعمل آمد و آنالیزهای لازم انجام گرفت. درکلیه نمونه ها میانگین بار میکروبی ماهیانه Total count محاسبه گردید. نتایج حاصله از تجزیه وتحلیل آنالیز واریانس با درجه اطمینان ۹۵ % اختلاف معنی داری را در میانگین بار میکروبی جوامع مورد بررسی نشان می دهد. مقایسه میانگین های بار میکروبی با استاندارد ملی حاکی از بالا بودن این میانگین ها از حد استاندارد ملی می باشد(به استثنایی فصل زمستان در شیر دامداری های صنعتی). نتایج حاصل از آزمایش تست الکلی نشان دهنده افزایش عدم پایداری شیر در مقابل الکل در فصل تابستان در مقایسه با فصول دیگر می باشد. نتایج حاصله از تجزیه وتحلیل آنالیز واریانس با درجه اطمینان ۹۵ % اختلاف معنی داری را در درصد تست های الکلی مثبت در جوامع مورد بررسی نشان می دهد. جهت بررسی رابطه اسیدیته شیر خام با میانگین بار میکروبی در جوامع موصوف ابتدا ضریب همبستگی محاسبه و به منظور بررسی معنی دار بودن ضریب همبستگی، آزمون T-student ( با p<0/05) انجام شد. نتایج حاصله نشان می دهد در فصول تابستان و بهار در شیرهای جمع آوری سنتی با بیدون و در فصل تابستان در شیرهای جمع آوری توسط ایستگاه شیر رابطه معنی دار و خطی بین اسیدیته و بار میکروبی مشاهده نمی شود که احتمالاً بدلیل تقلبات شیر می باشد.