سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمد خوشینی – دانشجوی کارشناسی ارشدژئوتکنیک
عباس سروش – دانشیاردانشگاهصنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:
درروند مطالعات اولیه ی ساخت سدهای خاکی و سنگریزه ای انتخاب منابع قرضه بحثی کلیدی است شاید کلی ترین معیاری که درانتخاب منابع قرضه بتوان درنظرگرفت معیارطبقه بندی خاک باشد با داشتن معیاری براین اساس میتوان گزینه های مختلف منابع قرضه را درمراحل اولیه ی بررسی ردیاقبول کرد دراین مقاله با جمع اوری داده های مربوط به مصالح هسته ی چهل سدبزرگ درایران و جهان به بررسی و دسته بندی آنها پرداخته ایم نمودارهای دانه بندی مصالح هسته دراین سدها ترسیم و مصالح براساس معیارهایی که شرح داده میشوند گروه بندی شده اند این مقاله نشان میدهد که مصالح بکاررفته بعنوان هسته ی سدهای خاکی و سنگریزه ای به لحاظ پوش دانه بندی بازه ای بسیاروسیع را تشکیل میدهند با تقسیم بندی این بازه میتوان مصالح را دردو دسته خاک های مخلوط و خاکهای رسی و زیرگروه های مربوطه قرار دارد تحلیلهای عددی بسیاری روی سدهای خاکی – سنگریزه ای فرضی انجام میشوند دسته بندی فوق میتواند راهنمایی برایدرنظرگرفتن مصالح مناسب برای هسته و البته پارامترهای مکانیکی و رفتاری معقول درهرموردخاص باشد دربخش پایانی داده های مربوط به حدود اتربرگ مصالح هسته ی این سدها بررسی شده اند براساس پردازش این داده ها رابطه ای برای حدود اتربرگ مصالح هسته ی سدها بدست امده است این رابطه میتواند بعنوان معیاری کلی درارزیابی مقدماتی منابع قرضه برای هسته ی سدها بکاررود.