سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهری محمدی تقی آباد – دانش آموخته کارشناسی رشته و مرتع و آبخیزداری
نادر جندقی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مائده پایروند – دانش آموخته کارشناسی رشته و مرتع و آبخیزداری

چکیده:

در این مطالعه آمار خام شدت بارندگی و حداکثر بارش ۲۴ ساعته مورد نیاز در پایه آماری ۱۶ سال در سه ایستگاه جوین، سرخس و تربت حیدریه در استان خراسان تهیه شد . با استفاده از نرم افزار اسمادا و روش مجموع مربعات باقی مانده، مقادیر حداکثر ارتفاع بارندگی در دوره بازگشت و زمان تداوم های مختلف به عنوان مقادیر واقعی برای ایستگاه ها محاسبه گردید . سپس با استفاده از مدل تجربی وزیری اقدام به برآورد مقادیر حداکثر ارتفاع بارندگی در دوره بازگشت و زمان تداوم های مختلف در ایستگاه های منتخب شد . جهت تعیین اختلاف آماری بین مقادیر واقعی حداکثر ارتفاع بارندگی با مقادیر برآورد شده از مدل وزیری، از آزمون T درسطح احتمال ۰/۰۵ استفاده شد . نتایج آزمون T مبین آن است که بین مقادیر واقعی و برآورد شده از مدل وزیری برای رگبارهای کوتاه مدت و بلندمدت در دوره بازگشت های ۲ تا ۱۰۰ سال اختلاف آماری وجود دارد . لذا استفاده از مدل وزیری در ایستگاه های مورد مطالعه و همچنین مناطق مشابه در استان خراسان بدون واسنجی و اعمال ضرایب منطقه ای توصیه نمی شود .