سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرامرز رهبر – دفتر مهندسی انتقال شرکت توانیر
افشین خیرمحمدی – دفتر مهندسی انتقال شرکت توانیر
ژرژ ساورا – دفتر مهندسی انتقال شرکت توانیر

چکیده:

آمار قطعی ها ی خطوط انتقال نیروی ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلو ولت ایران در مقاله حاضر جهت تعیین تاثیر عواملی نظیر موقعیت جغرافیائی خطوط انت قال، ساعات شب، فصول سال، مشخصات طراحی خط و عوامل شبکه ای نظیر عملکرد سیستم های حفاظتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . درصد انواع مختلف اتصالی های خطوط نسبت به کل اتصالی ها و متوسط تعداد اتصالی ها محاسبه شده و با آ مار موجود سایر کشورها مقای سه گردیده است . بالا بودن میزان قطعی های شبکه ایران نسبت به شبکه سایر کشورها بخصوص از نظر طراحی و تنظیم صحیح رله های حفاظتی مورد بررسی واقع شده است .