سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن موذن – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
رباب حاجی علی اوغلی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز

چکیده:

آناتکسی سنگهای دگرگونی مجاورتی محدود به دگرگونی های درجه بالا بوده و با تشکیل میگماتیت ها همراه است. بخش های روشن رنگکوارتز – فلدسپاتی بافت آذرین داشته وتبلور از مذاب بخشی را نشان میدهد. (لوکوسیو) و بخش های تیره رنگ Fe و Mg دار با بافت دانه ریز و دگرگونی ، محصول باقی مانده کانیهای با درجه ذوب لابا می باشد (مزوسوم) ، آناتکسی سنگهای دگرگونی محدود بهسنگهای کوارتز – فلدسپاتی و رسی نیمه رسی است و در سنگهای آهکی و بازیک دیده نمی شود. مذالحاصل از آناتکسی اگر در محل تشکیل خود باقی بمان. لوکوسوم قطره ای شکل تشکیل می وشد و اگر به فواصل نسبتا نزدیک مهاجرت کند لوکوسوم رگه ای تشکیل خواهد شد. لوکوسوم های رگه ای کوتاه و نازک لایه هستند و به طور موضعی تشکیل می شوند و ترکیب شیمیایی و کانی شناسی متفاوت ازتوده های نفوذی اطراف دارند. با توجه به مقدار مذاب حاصل از آناتکسی ، میگماتیت ها ممکن است در مقیاس میکروسکوپی و یا ماکروسکوپی تشکیل شوند. شواهد میکروسکوپی دال بر منشاء آناتکسی میگاتیت ها عبارتند: آلکالی فالدسپار شکل دار تا نیمه شکل دار با بافت پرتیتی و حالت ابری، کوارتز بی شکل با بافت interstitial که فضای بین آلکالی فلدسپارها را پر کرده است، بافت گرانوفیری کوارتز و آلکالی فلدسپار و رشد صفحات نازک لایه آلبیت در اطراف آلکالی فلدسپار، ترکیب شیمیایی سنگ های ذوب شده، شکل و حجم لوکوسوم ها و شواهد بافتی لوکوسوم همگی منشاء تزریقی، ساب سالیدوس و متاسوماتیزمی لوکوسوم ها را در کرده و تشکیل لوکوسوم ها از تبلور مذاب حاصل از آناتکسی را تایید می کند. در این پژوهش ترکیب شیمیایی سنگهای ذوب شده، شرایط فیزیکی ذوب، شکل و توزیع لوکوسوم ها و واکنش های ذوب درهاله دگرگونی Etive در اسکاتلند، هاله دگرگونی Ballachulish در اسکاتلند و هاله دگرگونی کلیبر در شمال غرب ایران مقایسه شدهو شواهد دال بر منشاء آناتکسی میگماتیت ها در هر یک از هاله های فوق الذکر بررسی شده است.