سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مهدی خطیبی – مهندسی مکانیک دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان – آزمایشگاه آنالیز مودا
مهدی مرادی – مهندسی مکانیک دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان – آزمایشگاه آنالیز مودا
محمد رضا آشوری – مهندسی مکانیک دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان – آزمایشگاه آنالیز مودا

چکیده:

امروزه درطراحی ساخت و نگهداری کلیه سازه ها ی مهندسی نظیر پلها ،برج ها و ساختمانها تحلیل دینامیکی سازه نقش مهم و کلیدی دارد .پیچیدگی و بزرگی این سازه ها و وجود مشکلاتی و آنالیز مودال کلاسیک آنها نظیر دشواربودن تحریک و وجود نویزدرمحیط محققان را برآن داشته که به ارائه تکنیکهای جدیدی دردستیابی به پارامترهای مودال سازه بپردازند دراین روشها ،تحریک به کمک نیروهای طبیعی صورت می گیرد و خصوصیات دینامیکی سازه صرفا با اندازه گیری پاسخ بدست می آیند ازاین ر و این روشها باعنوان آنالیز ارتعاشات محیطی یاآنالیز مودال برمبنای پاسخ شناخته می شوند دراین مقاله یکی ازروشهای آنالیز ارتعاشات محیطی به نام تجزیه فرکانسی برروی مدلی ازیک ساختمان ۶ طبقه انجام و نتایج آن درمحاسبه فرکانس طبیعی ضریب دمپینگ و شکل مودها ی سازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .