سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امین فرنیا – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
علی علیاری – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

به منظور بررسی روند شاخص های رشد ارقام لوبیا قرمز و تعیین تاریخ کاشت مناسب و انتخاب رقم سازگار با شرایط اقلیمی استان همدان، آزمایشی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ۱۳۸۴ اجرا شد . در این تحقیق عامل اصلی تاریخ کاشت با چهار سطح، شامل ۲۰ اردیبهشت، ۵ خرداد، ۲۰ خرداد و ۵ تیرماه و عامل فرعی، دو رقم لوبیا قرمز به نام های گلی (رونده) و درخشان (ایستاده) مورد استفادهقرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد شاخص سطح برگ و سرعت فتوسنتز خالص رابطه نزدیکی با تولید ماده خش ک گیاه و عملکرد دانه دارد و با انتخاب تاریخ کاشت مناسب می توان دوره حساس رشد گیاه را با شرایط نسبتاً مناسب محیط مطابقت داد و در نتیجه به حداکثر عملکرد دست یافت . تاریخ کاشت اول با افزایش تعداد و سطح برگ ها و همچنین دوام سطح برگ، عملکرد دانه بیشتری را داشت . بیشترین عملکرد دانه ۳۴۴۸ کیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت اول و کمترین آن ۲۳۶۰ کیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت چهارم به دست آمد. با توجه به نتایج آزمایش، کاشت زود هنگام( ۲۰ اردیبهشت) و استفاده از رقم گلی برای منطقه و سایر مناطق مشابه قابل توصیه است.