سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد خاکزاد – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
مینو قنبرزاددشتی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

محدوده مورد مطالعه بین طولهای جغرافیایی ۳۰َ ۵۸ درجه سانتی گراد تا ۴۵َ ۲۸ درجه سانتی گراد تا ۳۰َ تا ۲۸ درجه سانتی گراد شمالی واقع شده است، این منطقه در شمال غرب برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ نگیسان قرار دارد که از نظر تقسیمات زمین شناسی بخشی از کمربند ارومیه – دختر می باشد. سازندهای این منطقه از نظر سنی مربوط به ترشیاری و کواترنری می باشند. گستره وسیعی از ناحیه را لوکوگرانیت تا گرانودیوریت به خود اختصاص داده است و دگرسانی موجود درمنطقه بیشتر از نوع کوارتزسرسیتی ، آرژیلی و پروپلیتی است. کانه زایی مشاهده شده در منطقه بصورت مالاکیت، پیریت و کالکوپیریت می باشد. در مطالعه ژئوشیمیایی از روش هاله های اولیه استفاده شد و نمونه برداری سنگها به صورت شبکه مستطیلی انجام شد. سپس با استفاده از تکنیک های آماری تک متغیره و چند متغیره پراکندگی و پارامترهای مختلف آماری مورد مطالعهقرار گرفت. با استفاده ازاین پارامترها حد زمینه محلی (۶۵۵ ppm) و آنومالیهای مختلف برای عنصر مس محاسبه شد و در نهایت محدوده های جنوب شرقی و مرکزی شبکه نمونه برداری جهت اکتشافات تکمیلی پیشنهاد می شود.