سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا نوروزی – دکتری ژئوفیزیک، عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند
حسن ضیاء – کارشناس ارشد آبهای زیرزمینی، گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در زون فیلیشی شرق ایران قرار داشته و شامل سنگهای رسوبی نظیر شیل، ماسه سنگ و بعضا آهکهای نازک لایه و نیز سنگهای کوارتزدیوریت تا میکروکوارتز دیوریت است . تزریق توده کوارتز دیوریتی، باعث دگرگونی مجاورتی و همبری در سنگهای کربناتی و ماسه ای شده است که با تشکیل رخساره اسکارن در آهکها و هورنفلس همراه میباشد. بازدیدهای اولیه، وجود کانی سازی به صورت اکسیدهای مس (اغلب مالاکیت) را نشان داده و آثار فعالیتهای معدنکاری قدیمی به صورت پراکنده وجود دارد . کانیسازی در این محدوده عمدتاً بصورت مالاکیت همراه با منیتیت، هماتیت و دیگر اکسیدهای آهن آبدار میباشد. برای بررسی پتانسیلهای مواد معدنی فوق با توجه به ویژه گیهای فیزیکی و زمینشناختی محدوده مورد مطالعه، پارامترهای ژئوفیزیکی مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القائی در ۷۰۰ نقطه با آرایش الکترودی دوقطبی – دوقطبی در امتداد ۵ پروفیل مورد اندازهگیری قرار گرفته است. دادههای بدست آمده با استفاده از مدلسازی معکوس با روش کمترین مربعات م ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و آنومالیهای احتمالی مشخص و نقاطی نیز برای ادامه عملیات به صورت حفر گمانه اکتشافی پیشنهاد شده است.