سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه کبودی –
سهیل بستان –
فریبا زارعی –
بیژن کبودی –

چکیده:

بیست و هفت درصد از جمعیت ایران را نوجوانان تشکیل میدهند( ۱). طی دوران نوجوانی تغییرات آشکاری دروضعیت ظاهری، روانی اجتماعی و نحوه تفکر ایجاد میشود. واژه بلوغ معمولا برای تغییرات فیزیکی ایجاد شده بکار.( میرود( ۲ در طی نوجوانی و اوایل جوانی آگاهی و نگرش نوجوانان در مورد پدیده بلوغ و باروری بسیار مهم است. نوجوانان .( زمانی قادر به تصمیم گیری برای انتخاب رفتار صحیح هستند که آموزش و تعلیم مناسب را دیده باشند( ۳اهمیت توجه به دوران بلوغ دختران از آن جهت است که اگر دقت و نظارت لازم صورت نگیرد ممکن است این دختران در آینده مادرانی شوند که از سلامت، آگاهی و اعتماد به نفس کافی برخوردار نباشند. و خود فرزندانی ناآگاه تحویل جامعه دهند. یکی از نیازهای اساسی بهداشت بلوغ و باروری، ارتقاء سطح دانش و آگاهی نوجوانان درچارچوب فرهنگ و اعتقادات جامعه است. آموزش بهداشت دوران قاعدگی به عنوان حق طبیعی دختران، یکی از محورهای مهم بهداشت باروری و از اولویت های مهم بهداشتی است. سازمان بهداشت منطقه مدیترانه شرقی EMRO بکار گیری اصول و استراتژی موثر برای آموزش بهداشت به نوجوانان را امری ضروری میداند و پیشنهاد میکند که اطلاعات صحیح و دقیق در باره بهداشت دستگاه تولید مثل و بلوغ جنسی به نوجوانان با توجه .( به مراحل سنی آنان از طریق والدین، معلمان، مراقبین بهداشتی، تشکلهای جوانان و رهبران مذهبی ارائه گردد( ۴ ازجمله اقداماتی که به این منظور در وزارت آموزش و پرورش در بخشکارشناسی مشاوره دوره عمومی انجام میشود اجرای برنامه های آموزشی ویژه مدیران، مربیان و اولیاء دانش آموزان با هدف افزایش سطح آگاهی و اطلاعرسانی با موضوع آشنایی با مسائل رشد در دوران بلوغ است( ۵). اما این برنامه ها باید بر اساس میزان آگاهی، و نحوه نگرش و عملکرد نوجوانان و با توجه به فرهنگ حاکم بر هر منطقه طراحی شوند تا بتوان پاسخ مناسب را از آن گرفت. لذا این مطالعه با هدف تعیین آگاهی، نگرش، و عملکرد دختران نوجوان ساکن کرمانشاه در باره بهداشت بلوغ در سال ۱۳۸۳ انجام شد