سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد حسین باقیانی مقدم –

چکیده:

هپاتیت ویروسی (HB)B یک مشکل عمده بهداشتی در جهان می باشد. براساس برآورد سازمان جهانی بداشت در حدود ۳۵۰ میلیون نفر از جمعیت جهان به ویروس هپاتیت B آلوده هستند که در معرض خطر مرگ ناشی از نارسایی کبدی یا کارسینوم هپاتوسلولار می باشند و از طرفی می توانند منجر به بروز موارد جدید این بیماری شوند. ایران از لحاظ شیوع هپاتیت B در گروه کشورهای با شیوع متوسط است. در ایران رقم مبتلایان حدود ۲-۳% کل جمعیت را شامل می شود. روش بررسی: این یک بررسی توصیفی، مقطعی بود که در سال ۱۳۸۴ بر روی ۱۵۰ نفر از آرایشگران زنانه شهر یزد صورت گرفت. اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق تدوین نموده جمع آوری گردید. هدف این بررسی تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملرد آرایشگران نسبت به بیماری هپاتیت B بود. نتایج: با توجه به نتایج بدست آمده ۵۷/۳% از آرایشگران نسبت به عامل بیماری آگهی داشتند، ۶۰% از آرایشگران نسبت به تمامی راههای انتقال آگاهی داشتند. در مورد نقش تزریق به موقع واکسن در پیشگیری، حدود ۷۰% از آرایشگران معتقد بودند که لازم است واکسن بیماری به موقع تزریق شود. بین داشتن کارت بهداشتی و آگاهی و عملکرد آرایشگران رابطه معنی دار آماری وجود داشت (۰٫۰۳=PV و ۰٫۰۰۴=PV به ترتیب) بحث: با توجه به اهمیت این شغل و امکان انتقال آن به وسیله افرادی که مشغول در این حرفه هستند، لازم است با آموزشهای لازم میزان آگاهی افراد مشغول در این حرفه به ۱۰۰ درصد برسد تا با تغییری که در نگرش و عملکرد آنها ایجاد می شود مشکلات م وجود رفع گردد.