سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

گیتی حاجی –
محمد حسین کاشی –
زهرا جوهری –

چکیده:

یکی از اصلی ترین آلاینده های محیط زیست مواد زائد جامد است که جمع آوری بهداشتی آن مستلزم صرف هزینه زیاد بوده و نیز دفع غیربهداشتی آن موجب آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، هوا و خاک می شود. بررسی های متون نشان می دهند که روش بازیافت مواد زائد از مبدأ مؤثرترین روش دفع بهداشتی مواد زائد در سیستم مدیریت جامع مواد زائد جامع شهری (ISWM) است. کشورهای پیشرفته اقدامات اساسی نظیر: آموزش چهره به چهره، آموزش از طریق سمعی و بصری و اینترنت در این زمینه انجام داده اند. در کشور ما کاغذ، شیشه و پلاستیک حدود ۲۰ درصد اجزاء تشکیل دهنده مواد زائد را به خود اختصاص می دهند، که در این میان بازیافت از مبدأ می تواند باعث کاهش آلودگیهای محیط زیست، کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف آب، کاهش هزینه حمل و نقل و دفع سیستم مدیریت مواد زائد جامد شود. روش تحقیق: مطالعه به روش مقطعی (Cross Sectional) بر روی مراجعه کنندگان به مراکز بهداشت شهری منتخب در شهر اردبیل از اواخر بهمن ماه سال ۸۳ تا اواخر خرداد ماه سال ۸۴ از طریق پرسشنامه انجام گرفت. متغیرهای دموگرافیکی نظیر: جنس، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، شغل و مچنین میزان آگاهی،نگرش و عملکرد مراجعه کنندگان به ۹ مرکز بهداشتی شهری منتخب در خصوص بازیافت مواد زائد مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد آنالیز قرار گرفت. یافته ها: از بین ۱۶ مرکز بهداشتی و درمانی شهری از شهر اردبیل ۹ مرکز در بخشهای مختلف (جهت های جغرافیایی) به روش تصادفی انتخاب و ۴۰۰ پرسشنامه از مراجعه کنندگان به این مراکز تکمیل شد. ۱۶% مراجعه کنندگان مرد بوده، از نظر وضعیت تأهل ۱۴/۵% مجرد، از نظر تحصیلات ۱/۳% بی سواد و ۴۸/۳% خانه دار بوده اند. در رابطه با اقدام به عمل بازیافت مواد زائد ۳۴/۳ در یک ماه گذشته اقدام به بازیافت کرده اند. میزان آگاهی افراد با سن و میزان تحصیلات آنها ارتباط معنادار نشان داد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر اردبیل شرط اساسی موفقیت در طرح بازیافت از مبدأ تولید تغییر نگرش افراد و افزایش آگاهی های بهداشتی جهت جلب مشارکت آنها از طریق برنامه های آموزشی است و هدف از این مطالعه تحریک حس مسئولیت پذیری و تغییر نگرش نسبت به بازیافت از مبدأ تولید به خصوص در خانه داران است.