سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیروس احمدی – دانشگاه اصفهان- دانشکده ادبیات گروه علوم اجتماعی

چکیده:

در وضعیت کنونی که محیط زیست با چالش های متعددی مواجه است و بشدت تحت فشار قرار دارد، مشارکت فعال شهروندان می تواند نقش بسیار مهمی در نجات آن داشته باشد. بر این اساس پژوهش حاض تلاش کرده است تا آگاهیها و نگرش های شهروندان را نسبت به محیط زیست بررسی نموده و ارتباط آنها را با متغیرهای سن، جنس و تحصیلات مشخص سازد. نتایج این تحقیق که در سال ۱۳۸۱ در شهر شیراز و بر روی یک نمونه ۳۸۴ نفری انجام شده است نشان می دهند که: ۱- میزان آگاهیها نسبت به مسائل محیط زیست در سطح پائینی است. ۲- نگرش شهروندان نسبت به محیط زیست چندان مثبت و قوی نیست. ۳- میزان آگاهی شهروندان از مسائل محیط زیست تنها با متغیر تحصیلات ارتباط معنی دار دارد و با متغیرهای سن و جنس بی ارتباط است. ۴- نگرش شهروندان نسبت به محیط زیست با متغیرهای جنسیت و تحصیلات ارتباط معنی دار دارد اما با متغیر سن ارتباط معنی داری ندارد.