سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی دواتی – دانشگاه شاهد – دانشکده پزشکی

چکیده:

تریاژبه معنی سواکردن و طبقه بندی کردن می باشد . اولویت بندی ارائه خدمات هنگام حوادث در صـورتی کـه بطـور دقیق انجام نپذیرد ممکن است باعث تلف شدن عده ای از افراد حادثه دیده گردد . بدیهی است کاربرد مفاهیم قبل ا ز هر مطلب دیگر مستلزم وجود آگاهی لازم در این زمینه است . مواد وروش ها : این مطالعه از نوع مقطعی ) ) cross sectional ودارای جنبه های توصیفی وتحلیلی بود که بر روی ۵۰ نفر از دانشجویان پزشکی صورت پذیرفت . ابزار گرد آوری اطلاعـات پرسـشنامه بـود . داده ها با کمک نرم افزار آماری spss و آزمون های آماری T Test و ANOVA و سایر تست های مرتبط مورد تجزیه وتحلیـل قرار گرفت . نتایج : میانگین سن شرکت کنندگان ۲۲ سال بود . ۵۴ درصـد مـرد و مـابقی زن بودنـد . اکثـر دانـشجویان در مقطـع کارورزی قرار داشتند . آگاهی ۵۲ درصد افراد در سطح متوسط قرار داشت . بی ن آگاهی بـا جنـسیت و مقطـع تحـصیلی ارتبـاط معنی داری وجود نداشت . بحث و نتیجه گیری : کادر پزشکی یکی از ارکان اولیه امداد در مناطق حادثه دیده به شمار می رونـد و لازم است آموزش های مربوطه در دوران دانشجویی با جدیت صورت پذیرد .