سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا جوهری – اعضاء هیئت علمی دانشکد ه پزشکی دانشگاه شاهد –گروه بهداشت وپزشکی اجتم
ناهید خلدی –
بهزاد تدین –
سیدرضا هاشمی –

چکیده:

مقدمه :با توچه به افزایش جمعیت ومصرف گرایی در بین افراد جامعه تولید زباله های جامد روز به روز در حال افزایش است که این امر می تواند اثرات سوء زیست محیطی داشته باشد . با بازیافت صحیح مواد نه تنها می توان این اثرات سوء را کاهش داد بلکه می توان از نظر اقتصادی نیز منافعی را برای افراد جامعه ایجاد نمود . این پزوهش با هدف بررسی آگاهی ,نگرش وعملکرد مراجعین به مرکز بهداشتی درمانی تدوین واحراگردیده است. در این مطالعه توصیفی –مقطعی cross-sectional ) بر اساس پایلوت انجام شده۲۰۶ نفر از مراجعین به مرکز بهداشتی –درمانی شرکت نموده اند .فرم اطلاعاتی تهیه شده از طریق پرسشگری ومصاحبه تکمیل شده و در پایان با استفاده از نرم افزار SPSS موردتجزیه وتحلیل قرار گرفته است.نتایج : میانگین سطح آگاهی افرا مراجعه کننده ۲۱/۰۴ با انحراف معیار۲/۹۱نمره بوده است پایین ترین نمره ۱۲ وبالاترین نمره ۲۶ می باشد .از بین مراجعین ۸۱ در صد معتقد بوده اند که بازیافت کارمفیدی ا ست و ۵۸ در صد آنان با تفکیک زباله در منزل موافق بوده اند ۴۸/۱ در صد مراجعین دریک ماه اخیر اقدام به تفکیک زباله نموده اند که بیشترین مورد مربوط به کاغذ ۳۷/۹ بوده است بحث ونتیجه گیری : بین سطح آگاهی با شغل و همچنین سطح تحصیلات رابطه معنادار مشاهده گردید ب ا توجه به این موضوع که آگاهی افراد در رابطه با موضوع مورد برسی نسبتا مناسب بوده است بایستی این موضوع که چه عواملی باعث شده است که افراد از عملکرد پایینی بر خوردار باشند مورد توجه قرار گرفته وبرنامه ریزی مناسب برای بهبود وارتقاء این امر صورت گیرد.