سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عزیزاله اربابی سرجو – اعضای هیات علمی گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
محمد عبدالغنی عبداللهی –
ابراهیم ابراهیمی طبس –

چکیده:

مقدمه: مدیریت رشته ای از علوم انسانی است که ترکیبی از مهارتهای فنی ،روابط انسانی و مفهومی می باشد . مدیران سطح اول بایستی افرادی کارآزموده ومتخصص باشند تا با بکار گیری این مهارتها بتوانند در ارائه خدمات به مشتریان و ارتقای کیفی تولید ( خدمات ) موثر واقع شوند چون این مدیران ، مدیران خط مقدم و اولین مدیرانی هستند که مستقیمًا با مشتریان و ارباب رجوع سر و کار دارند . این مستلزم آگاهی و عملکرد لازم در زمینه مهارتهای حرفه ای است . بر این اساس پژوهش حاضر به تعیین آگاهی و عملکرد مدیران سطح اول از مهارت های حرفه ای ( تکنیکی ، روابط انسانی و مفهومی ) می پردازد روشها : پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفیتحلیلی است که در بیمارستانهای شهر زاهدان ( خاتم الانبیاء (ص ) ، حضرت علی اصغر (ع ) ، بوعلی ، چشم پزشکی ، زایشگاه قدس ، حضرت نبی اکرم (ص ) و روانپزشکی ) انجام شده است . جامعه و نمونه پژوهش کلیه مدیران سطح اول شاغل در بیمارستانهای شهر زاهدان بودند . ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه بوده که در سه بخش تنظیم شده است . بخش اول ویژگیهای فردی ، بخش دوم و سوم به ترتیب سوالات مربوط به بخش آگاهی و عملکرد مدیران سطح اول را از مهارتهای حرفه ای شامل می شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی ( توزیع فراوانی ) و استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون و آسپیرمن ) انجام شد.یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که ۸۴/۶% مدیران سطح اول دارای آگاهی عالی و ۱۵/۴ % آگاهی خوب از مهارتهای حرفه ای می باشند بطوری که آگاهی مدیران سطح اول از مهارتهای فنی ، روابط انسانی و مفهومی به ترتیب ۷۹/۵%،۷۶/۹%،۸۲/۱% در سطح عالی بود . یافته ها نشان داد که ۴۳/۶% واحد های مورد پژوهش دارای عملکرد خوب و ۵۱/۳%دارای آگاهی عالی در مهارتهای مفهومی بودند . همچنین مشخص شد ارتباط معنی دار آماری بین آگاهی و عملکرد مدیران سطح اول (P=0/002و r=0/49) نیز بین آگاهی و عملکرد مدیران سطح اول در زمینه مهارت های روابط انسانی رابطه معنیدار آماری (p=0/01 و r=0/39) وجود دارد.بحث : توصیه می شود در جهت حفظ و ارتقای بنیه علمی و عملکرد مدیران سطح اول جهت ارتقای کیفیت ، دوره های باز آموزی منظم و مدون در زمینه های مختلف ( برنامه ریزیسازماندهی ، ارزیابی ، نظارت کارکنان ، ارتقای کیفیت ) برگزار شود .