سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرجان مردانی حموله – بیمارستان امیرالمؤمنین ( ع ) اهواز

چکیده:

آگاهی از روند تـریاژ برای دانشج ویان پرستاری ضروری است تا براساس آن بتوانند در آینده با شناسایی و تشخیص به موقع نیازها در شرایط بحرانی ، مداخلات پرستاری سریع و صحیح را به آسیب دیدگان ارائه نمایند . به همـین منظـور مطالعـه ای با هدف تعیین آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری شهر اهواز در مورد تریا ژانجام شد . مـواد و روشـها : ایـن مطالعـه یـک پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده است . ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه ،مـشتمل بـر سـه بخـش مشخـصات فـردی ، تعیـین آگـاهی و تعیین نگرش بود که روایی آن با اسـتفاده از روایـی محتوا و پایایی آن به روش آزمون مجـدد ) r =0/ 82) گرفته ش د . نمونه ها به روش نمونه گیری در دسترس و به تعـداد ۹۸ نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاههای دولتی و آزاد که دوره های بالینی را در بیمارستانهای آموزشی شهر اهواز در سال تحصیلی ۸۴ ـ ۸۳ طـی می نمودند ، انتخــاب شــدند . نهایتـاً تجــزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمـار توصـیفی و استنباطی انجام گرفت . نتیجه گیری : یافته ها نشان داد که % ۵۷/۱ از نمونه هـا دارای آگـاهی خوبی در مورد تریاژ بوده و % ۱۲/۳ از آنها آگـاهی ضـعیف داشـته انـد . % ۸۹/۸ از دانـشجویان مـورد بررسـی ، نگـرش مثبت به تریاژ داشته و فقط % ۱۰/۲ نگرش منفـی داشته اند . دیگر نتایج نشـان داد که رابطـه معنی داری بین سـن ، جنس ، وضعیت تاهل و نـوع دانشگاه با میزان آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به تریاژ وجود نـدارد . در مقابـل، آزمـون کـای دورابطه معنی داری بین مقطع بالینی و میزان آگاهی نشان داد ) p = 0/025) ولی بین مورد اخیــر و نـوع نگــرش نمونـه هـا رابطه معنی داری وجود نداشت . بحث : باتوجه به نتایج واهمیت تریاژ،گسترش دوره های آموزشی جهت کـسب آگـاهی درایـن زمینه برای دانشجویان پرستاری پیشنهاد می گردد .