سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ویدا حشمتی – کارشناس آموزش همگانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزل
فرخ پارسی زاده – عضو هیئت علمی و مدیر آموزش همگانی پژوهشگاه بی نالمللی زلزله شناسی و

چکیده:

لرزه خیزی ایران و در عین حال آسیب پذیری کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان جامعه، ضرورت امر آموزش و گسترش برنامه های آمادگی در برابر زلزله را بیان می کند. از آنجا که برنامه آموزش آمادگی در برابر زلزله به عنوان مبحثی نو و تازه در ایران مطرح است، محتوا و روشهای آموزشی آن نیاز به بسط و گسترش دارند. در واقع صحت امر آموزش در گروی بازبینی تأثیرات آموزش و همچنین مطالعه میزان فراگیری مخاطبان است. یکی از راههایی که می تواند در گسترش و اصلاح روشهای آموزشی مؤثر واقع شود بررسی شناخت و آگاهی کودکان و نوجوانان نسبت به مفاهیم )از جمله مفاهیم زلزله و ایمنی( از طریق تحلیل بررسی آثار آنها همچون نقاشی، شعر، قصه و… می باشد. دراین مقاله به منظور دستیابی به اهداف یاد شده ۱۰۴۱ نقاشی کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۴ ساله با استفاده از روش تحلیل محتوا کدگزاری و تحلیل می شود و میزان شناخت آنها بر اساس متغیرهای مختلف جنس، سن، استان محل سکونت و میزان استفاده از منابع
آموزشی برای ترسیم موضوعات نقاشی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در آخر توصیه هایی برای بهبود امر آموزش آمادگی در برابر زلزله ارائه خواهد شد.