سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین زارع بیگی – کارشناس تغذیه مسئول اداره نظارت بر مواد غذائی شهرستان مهریز
علی اصغر صدرآبادی – کارشناس تغذیه مرکز آموزش و تحقیقات بهداشتی یزد
رضا بیک – کارشناس بهداشت مرکز آموزش و تحقیقات بهداشتی یزد
مرتضی فتاحی اردکانی – کارشناس ارشد مدیریت حفظ نباتات استان یزد

چکیده:

کشت گلخانه ای د ریک دو دهه اخیر در کشور رونق یافته و تولید محصولات سبزی و صیفی اهمیت پیدا نموده است ، بالاخص که اخیرا در سیاست گذاری کشاورزی توجه خاصی در توصیه آن مبذول گردیده است . در طی فصول زراعی ، محصولات گلخانه ای د رمعرض سمپاشی های مکرر علیه آفات و بیماریهای مختلف می باشد . این محصولات در مدت کوتاهی بعد از سمپاشی بدون رعایت دوره کارنس برداشت شده ، وارد بازار مصرف می گردد . هدف از این مطالعه بررسی آگاهی گلخانه داران شهرستان مهریز در خصوص نحوه و میزان مصرف سموم آفت کش می باشد. نوع مطالعه تئصیفی و تحلیلی است که از بین ۱۲۸ نفر تولید کننده خیار گلخانه ای شهرستان مهریز ۳۲ نفر به صورت راندم انتخاب و از طریق مصاحبه چهره به چهره ، پرسشنامه مربوطه تکمیل گردید . سپس نتایج بدست آمده با استفاده از برنامه نرم افزاری Epi 6 و آزمونهای آماری تجزیه و تحلیل شد. متوسط سطح زیر کشت برای هر گلخانه ۲۵۰۹ متر مربع بود .۹۳/۸% از گلخانه داران فاقد تحصیلات دانشگاهی بودند. بطور متوسط هر گلخانه دار در طی یک دوره ۳/۵ ماهه ، ۷ نوع سم بکار می برد .متاسفانه ۷۸/۲% از گلخانه داران مورد مطالعه میزان آگاهی ضعیف و فقط ۶/۲ از آنها آگاهی خوب داشتند . با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش و عدم وجود هیچ گونه نظارت و مکانیسم مدون برای کنترل باقیمانده سموم آفت کش در این محصولات ، ارائه آموزش و راهکارهای جایگزین سم پاشی به گلخانه داران از سوی مراکز ذی صلاح یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.