سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد قدیری دهکردی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مکانیک هوافضا
حسین شاهرودی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی و مهندسی، بخش هواف
حمید موسی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهند

چکیده:

گزارش موجود بررسی دقیق تر در زمینه اثرات پدیده آیروالاستیسیته روی بدنه یک موشک مافوق صوت از لحاظ ناپایداری در فاز قدرت می باشد. در این گزارش سعی در بهبود روابط تحلیلی استفاده شده در گزارشات قبلی است. بدین صورت که اثرات نیروی برا و پسای آیرودینامیکی و نیروی اینرسی همزمان روی مدل در نظر گرفته شده است. اثر نیروی پسا با توجه به حضور اثر نیروی رانش، اینرسی و گرانش در جهت طولی موشک (با استفاده از رابطه زوایای اولر بین مختصات بدنی و اینرسی) الزامی است و هدف بررسی اثرات این نیروهای طولی در ناپایداری آیروالاستیک موشک است. بررسی شرایط ناپایداری استاتیکی (واگرایی) یک موشک با حضور ارتعاشات عرضی مدل الاستیک (درجات آزادی الاستیک عرضی) و درجات آزادی جسم صلب در سه بعد با اثر نیروی رانش اعمالی انتهایی موشک صورت می پذیرد. اثر نیروی رانش باتوجه به مدل سازی اثر نیروی تعقیب کننده روی یک تیر اولر-برنولی که در مقالات مختلف برای تیر گیردار-آزاد یا دو سر آزاد استفاده شده و اثر نیروی گسترده شده طولی اینرسی و پسا در نظر گرفته شده است، در نهایت شکل مودها و فرکانس‌های موشک در روابط آیروالاستیک با توجه به شرایط فوق تعیین شده اند. تغییرات مرکز جرم با تغییر جرم سوخت، جرم سر جنگی و جرم موتور در انتهای موشک در ناپایداری مدل بررسی شده است و حساسیت مدل به این تغییرات ترسیم شده است. آنچه از این بررسی حاصل می شود ناپایداری موشک بطور کلی از نوع استاتیکی می باشد و فلاتر بوجود نمی آید.