سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کریم جهان آرا – کارشناس ارشد سازه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی

چکیده:

تا زمانی نه چندان دور مفهوم ایمنی در طر احی بصورت اعمال یک ضریب اطمینان بود که بیشتر براساس تجربه مهندسی مشخص می گردید . با توجه به اینکه هیچ یک ا ز پارامترهای مؤثر در ایمنی سا زه دارای قطعیت نمی باشد، منطقی است که ضریب اطمینان با ت بیین طبیعت و اثر هریک از پارامترهای فوق دوباره تعریف گردد. فلسفۀ فوق که اساس روش طراحی به حالات حدی Limit State Designمی باشد بوسیله آیین نامه بتن ایران)آبا( و چند آیین نامۀ معتبر دیگر به کار بسته شده است. با توجه به اهمیت ستون ها در ایمنی سازه های بتنی و همچنین این واقعیت که اکثر ستون های متداول در محدوده غیر لاغر ط بقه بندی می شوند، در این مقاله ستون های بتنی کوتاه از نظر میزان ایمنی مورد بر رسی آیین نامه ای قرار می گیرد. در این بر رسی اثرات پارامترهای مختلف مانند فولاد مصرفی، بتن مصرفی، کیفیت اجرا … مورد مطالعه قرار گرفته و شاخ ص ایمنی Reliability Index برای چند آیین نامه با استفاده از روش عددی مونت کارلوMonte Carlo ارائه و مقایسه میشود.