سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید اسرافیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دان
فرامرز خوشنودیان – استادیار گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

آیین نامه IBC2000 روش استاتیکی معادل را برای آنالیز ساختمانهای جدا شده مجاز دانسته است. روابط این روش بر اساس مشخصات خطی سیستم جداسازی و مدل تک جرمی استخراج شده اند. دراین آیین نامه برای توزیع برش پایه در ارتفاع ساحتمان از توزیعی مثلثی مانند ساختمانهای با پایه گیردار استفاده شده است. این در حالیست که پاسخ های سازه جدا شده به علت رفتار غیر خطی جداگرها با روابط آیین نامه متفاوت است و نمی توان تنها یک مود را برای بیان رفتار سازه جداشده مناسب دانست و اثرات مودهای بالاتر نیز بایستی در آن لحاظ شود. در این تحقیق یک روش جدید برای توزیع برش پایه در ارتفاع ساختمانهای جدا شده ارائه می گردد که هم اثرات مودهای بالاتر را منعکس می کند و هم تناسب خوبی با نتایج تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی دارد.